Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky Club Shop s.r.o. pre dištančný predaj

Preambula

Vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ poskytuje Užívateľom na užívanie IS a jeho prostredníctvom poskytuje užívateľom možnosť objednať si od Poskytovateľa Tovar a Užívateľ použil IS, prípadne si jeho prostredníctvom objednal od Poskytovateľa Tovar, dojednali Poskytovateľ a Užívateľ nasledujúce:

Článok 1 – Definícia

 1. Na účely VP majú nasledujúce výrazy a frázy začínajúce veľkým písmenom nižšie uvedený význam, pokiaľ nie je v kontexte použité inak:
  1. Akceptácia – znamená Užívateľove prijatie Ponuky na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom aktivácie tlačidla v užívateľskom prostredí IS vedúceho na dokončenie nákupného procesu v užívateľskom prostredí IS;
  2. Cena –kúpna cena za Tovar a / alebo cena licencie k Tovaru stanovená Poskytovateľom pre každý jeden presne špecifikovaný Tovar v IS;
  3. Internetová adresa – internetová adresa www.bambino.sk;
  4. IS – hnuteľná nehmotná vec – (pôvodný) počítačový program, teda informačný systém (e-shop) prevádzkovaný Poskytovateľom dostupný z Internetovej adresy;
  5. Ponuka – znamená ponuku na uzavretie Zmluvy zo strany Poskytovateľa v podobe zobrazenia tlačidla Užívateľovi v užívateľskom prostredí IS, ktorého aktiváciou je dokončený nákupný proces v IS vzťahujúci sa ku konkrétnemu Tovaru vopred vybranému Užívateľom v IS (tlačidlo je príslušne označené);
  6. Nákupný košík – časť IS automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí IS, najmä pridaním alebo odobratím Tovaru a zmenou množstva vybraného Tovaru;
  7. Poskytovateľ – Club Shop s.r.o., spisová značka C 206541 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 28093887, so sídlom Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00, Praha 4;
  8. Predregistrácia – je elektronická registrácia Užívateľa do databázy IS vykonaná na základe vyplnenia údajov v IS Užívateľom pri nákupe Tovaru a uzatváraní Zmluvy, ak Užívateľ súčasne nepožiadal o vykonanie Registrácie; Na základe Predregistrácie nie je Užívateľovi zriadený Užívateľský účet;
  9. Prístupové údaje – unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy IS pri Registrácii;
  10. Registrácia – je elektronická registrácia Užívateľa do databázy IS vykonaná vyplnením aspoň povinných registračných údajov, najmä mena, priezviska, emailu a prístupových údajov, prípadne ďalších údajov požadovaných IS pri Registrácii (povinné údaje sú v IS označené), a ich následným uložením do databázy IS; Registrácia môže prebehnúť aj cez službu tretej strany, najmä cez sociálnu sieť, cez ktorú IS Registráciu umožní.
  11. Zmluva – kúpna zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom, ako predávajúcim a Užívateľom, ako kupujúcim, prostredníctvom IS;
  12. Zmluvné strany – Poskytovateľ a Užívateľ;
  13. Služba – všetky činnosti vykonávané Poskytovateľom podľa týchto VP, najmä vykonávanie Registrácie, zriaďovanie a nakladanie s Užívateľským účtom a uzatváranie a plnenie zmlúv;
  14. Spotrebiteľ – fyzická osoba – Užívateľ, ktorá uzavrie Zmluvu s Poskytovateľom mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania;
  15. Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba s výnimkou Poskytovateľa, ktorá užíva IS;
  16. Užívateľský účet – je časť IS, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní prístupových údajov;
  17. VP – tieto Všeobecné podmienky spoločnosti Poskytovateľa pre dištančný predaj;
  18. Výdajné miesto – znamená prevádzku zmluvného partnera Poskytovateľa umožňujúca Užívateľovi osobný odber Tovaru;
  19. Tovar – je vec ponúkaná Poskytovateľom na predaj Užívateľovi prostredníctvom IS, a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia na použitie tejto veci;

Článok 2 – Predmet VP

 1. Tieto VP stanovujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 2. Tieto VP sú pre Užívateľa záväzné už pri samotnom použití IS.
 3. Užívateľ je povinný potvrdiť súhlas s týmito VP aktívnym právnym konaním pri Registrácii a ak nemá zriadený Užívateľský účet, tak pred Akceptáciou. Nový súhlas Užívateľa treba vždy, keď dôjde k zmene VP spôsobom stanoveným ďalej v týchto VP.

Článok 3 – Informácie pre Spotrebiteľa

 1. Poskytovateľ informuje Spotrebiteľa pred uzavretím Zmluvy o skutočnostiach uvedených v prílohe č. 1 týchto VP.

Článok 4 – IS a Užívateľský účet

 1. Užívateľ, potom čo sa zoznámil s IS, činí nesporným, že záznamy údajov v IS o právnych rokovaniach sú spoľahlivé (sú vykonávané systematicky a postupne a sú chránené proti zmenám). Za účelom odstránenia výkladových nejasností Zmluvné strany dojednávajú, že ochranou záznamov proti zmenám sa rozumie ochrana proti vykonaniu zmien neautorizovanou osobou alebo vykonanie zmeny záznamov bez určenia presného času takejto zmeny; zmeny záznamov, u ktorých je zaznamenaný čas a možno ich vykonať len prostredníctvom na to autorizovanej osoby sú povolené.
 2. Užívateľ je oprávnený využívať IS len pre svoju vlastnú potrebu spôsobom predvídaným týmito VP.
 3. Užívateľ je oprávnený obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na Poskytovateľa prostredníctvom IS, či iným spôsobom uvedeným v IS alebo vo VP.
 4. Užívateľ nesmie pri využívaní IS akýmkoľvek spôsobom zasahovať do IS a technológie Poskytovateľa, najmä nesmie používať systémové príkazy, ktoré by mohli zmeniť funkciu alebo nastavenie IS Poskytovateľa alebo akýmkoľvek spôsobom systematicky a opakovane využívať IS Poskytovateľa alebo by mohol komukoľvek spôsobiť ujmu, ďalej najmä nesmie: používať programové riešenie ovplyvňujúce funkcionalitu alebo bezpečnosť IS, popr. akýmkoľvek spôsobom porušovať práva tretích osôb alebo Poskytovateľa alebo ktoré nie sú v súlade s právom Slovenskej republiky, Európskych spoločenstiev alebo štátu bydliska / sídla Užívateľa, a pod.
 5. Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.
 6. Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.
 7. Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný urobiť všetky primerané opatrenia na ich utajenie. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Poskytovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva použitia týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Poskytovateľovi. Poskytovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové Prístupové údaje.
 8. Užívateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom IS informovať Poskytovateľa o všetkých zmenách identifikačných údajov Užívateľa uvedených v IS.

Článok 5 – Postup pred uzavretím zmluvy

 1. Pred uzavretím Zmluvy je Užívateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o Registráciu, tj. o zriadenie Užívateľského účtu. Žiadosť bude vykonaná využitím príslušnej funkcie IS.
 2. Ak Užívateľ nepožiada pred uzatvorením Zmluvy o zriadenie Užívateľského účtu, môže vykonať nákup Tovaru aj bez Registrácie. V takom prípade vykoná Poskytovateľ len predregistráciu.
 3. Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ uchovával údaje o objednávkach uskutočnených v rámci Predregistrácie.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že emailovú adresu zadanú Užívateľom pri nákupe Tovaru bez Registrácie nebude možné použiť pri ďalšom nákupe v kombinácii s iným menom a priezviskom, resp. názvom, než aký bol zadaný pri prvom nákupe Užívateľa bez Registrácie.
 5. Ak Užívateľ požiada o vykonanie Registrácie a zriadenie Užívateľského účtu po realizácii nákupu Tovaru bez Registrácie, budú na zriadenie Užívateľského účtu použité údaje z Predregistrácie a budú mu sprístupnené údaje i o predchádzajúcich objednávkach urobených z rovnakej emailovej adresy, ktorá bola použitá pri predregistrácii (ak má tieto poskytovateľ k dispozícii), s čím Užívateľ súhlasí.
 6. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa, aby údaje uložené v rámci Predregistrácie z IS odstránil a predregistráciu tak zrušil, a to postupom upraveným v článku 9.3 týchto VP.

Článok 6 – Proces uzatvorenia Zmluvy

 1. Akceptáciou Ponuky je uzatvorená Zmluva.
 2. Súčasťou zmluvy sú tieto VP.
 3. Akceptácii Ponuky predchádza nákupný proces v rámci IS.
 4. V rámci nákupného procesu je Užívateľ:
  1. povinný aktiváciou príslušnej funkcie IS, najmä prostredníctvom príslušného tlačidla v IS (ktoré je patrične označené), zaradiť Užívateľom vybraný Tovar do Nákupného košíka;
  2. povinný zvoliť množstvo Tovaru zaradeného do Nákupného košíka a ak tak neurobí aktívnym právnym konaním, bude do Nákupného košíka zaradený vybraný Tovar v množstve jeden (1) kus;
  3. oprávnený Tovar z Nákupného košíka vyradiť;
  4. oprávnený zmeniť množstvo Tovaru zaradeného do Nákupného košíka;
  5. povinný zvoliť spôsob platby Ceny a dodanie Tovaru;
  6. oprávnený zmeniť spôsob platenia Ceny a dodanie Tovaru.
 5. Množstvo dostupného Tovaru uvedené pri danom Tovare v IS je len orientačné. V prípade, že Poskytovateľ nebude mať v dispozícii množstvo Tovaru vložené Užívateľom do Nákupného košíka, informuje o tejto skutočnosti Užívateľa v primeranom čase po uzatvorení Zmluvy.
 6. Poskytovateľ ponúkne v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS tieto spôsoby platenia Ceny za Tovar vloženého do Nákupného košíka:
  1. dobierkou prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa;
  2. bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený v IS;
  3. platobnou kartou prostredníctvom internetovej platobnej brány, pričom Užívateľ má právo zvoliť značku platobnej karty zo značiek uvedených v IS;
  4. v hotovosti pri osobnom prevzatí Tovaru;
  5. platobnou kartou pri osobnom prevzatí Tovaru prostredníctvom príslušného terminálu, pričom Užívateľ má právo zvoliť značku platobnej karty zo značiek podporovaných daným terminálom;
  6. najmä prostredníctvom internetového platobného systému, PayU, GP webpay, Paypal (pre krajiny mimo SR);
  7. iným spôsobom uvedeným v IS.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo znemožniť Užívateľovi v IS vybrať ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov platenia Ceny.
 8. Užívateľ má povinnosť zvoliť prostredníctvom IS pred uzavretím zmluvy jeden z vyššie uvedených spôsobov zaplatenia Ceny.
 9. Užívateľ znáša všetky náklady ním zvoleného spôsobu platenia Ceny, ak nebude v IS uvedené inak. Poskytovateľ nie je povinný náklady na jednotlivé spôsoby platenia Ceny v IS uvádzať.
 10. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je poskytovateľom platobných služieb ani portálov, nenesie za akúkoľvek realizáciu platby cez tieto platobné služby zodpovednosť a tieto VP sa nevzťahujú na podmienky ich využitia; tieto sa riadia podmienkami špecifickej platobnej služby.
 11. Poskytovateľ ponúkne v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS tieto spôsoby dodania Tovaru vloženého do Nákupného košíka:
  1. dodanie Tovaru prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa na adresu zadanú Užívateľom v IS ako doručovaciu adresu a ak nebude doručovacia adresa zadaná, považuje sa za doručovaciu adresu adresa bydliska alebo sídla zadaného Užívateľom do IS;
  2. dodanie Tovaru prostredníctvom osobného odberu Užívateľa z Výdajného miesta zvoleného Užívateľom v IS.
 12. Užívateľ má povinnosť zvoliť prostredníctvom IS pred uzavretím zmluvy jeden z vyššie uvedených spôsobov dodania Tovaru, popr. iný spôsob dodania uvedený v IS. Užívateľ berie na vedomie, že pre niektoré druhy Tovaru nemusia byť dostupné všetky alebo rovnaké spôsoby dodania.
 13. Poskytovateľ uvedie pri každom spôsobe dodania Tovaru náklady na takéto dodanie. Užívateľ berie na vedomie, že tieto údaje sú len orientačné a v čase od výberu konkrétneho spôsobu dodania Tovaru do uzavretia zmluvy sa môžu zmeniť. Užívateľ je vždy povinný uhradiť náklady na konkrétny spôsob dodania Tovaru vo výške aktuálnej v čase uzavretia zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na to, aby náklady jednotlivých spôsobov dodania uvedené v IS boli vždy aktuálne. Poskytovateľ môže tiež uhradiť náklady dodania Tovaru sám, ak takto uvedie v IS, a to najmä tak, že v rámci IS uvedie pri nákladoch / cenách dodania / dopravy, že doprava / dodanie bude zadarmo (čo je oprávnený spojiť aj s ďalšími podmienkami, najmä objemom nakúpeného Tovaru).
 14. Poskytovateľ si vyhradzuje právo znemožniť Užívateľovi v IS vybrať ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov dodania Tovaru.
 15. Cena Tovaru v IS môže byť Poskytovateľom stanovená s kvantitatívnym a / alebo časovým obmedzením, pričom pre Poskytovateľa je vždy záväzná Cena v okamihu uzatvorenia Zmluvy.
 16. Užívateľ prehlasuje, že sa zoznámil s VP pred uzatvorením Zmluvy a VP sú mu známe.

Článok 7 – Zmluva

 1. Uzatvorením zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúce ustanovenia, ktoré obsahuje tento Článok 7.
 2. Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje previesť vlastnícke právo a / alebo poskytnúť licenciu k Tovaru, resp. príslušné dokumenty, najmä licenčné alebo registračný kľúč a údaje na uplatnenie nároku), ktoré je spojené s Ponukou, na Užívateľa a Užívateľ taký Tovar a / alebo licenciu k nemu prijíma a zaväzuje sa za neho zaplatiť Cenu. Užívateľ berie na vedomie, že ak je predmetom Ponuky licencia k Tovaru, potom Užívateľ uzatvára licenčnú zmluvu za podmienok uvedených v tomto Tovare priamo s poskytovateľom tejto licencie (ktorý nie je Poskytovateľom, ak nie je v Tovare stanovené inak) a jej podmienky a práva povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia zmluvou medzi osobou, ktorá licenciu poskytla a Užívateľom.
 3. Poskytovateľ zabezpečí dodanie Tovaru spôsobom zvoleným Užívateľom v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS, a to z možností uvedených v IS.
 4. Poskytovateľ dodá Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzavretia zmluvy a vyvinie úsilie na to, aby boli dodržané orientačné lehoty na dodanie Tovaru uvedené v IS; v prípade, že Užívateľ zvolí spôsob zaplatenia Ceny uvedený v článku 6.6.2, 6.6.3, 6.6.6, 6.6.7 týchto VP, začína lehota od pripísania celej Ceny na bankový účet Poskytovateľa a ak sa tak nestane v lehote dvadsať (20) dní od uzatvorenia Zmluvy, ruší sa zmluva od počiatku. Poskytovateľ je však oprávnený dodať Tovar predtým (spravidla v lehote dodania), a to najmä ak mu poskytovateľ platobných služieb oznámi, že sú finančné prostriedky určené na zaplatenie Ceny deponované v jeho prospech.
 5. Užívateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi náklady na dodanie Tovaru Užívateľovi, ktoré budú Poskytovateľom vyčíslené v rámci nákupného procesu pred uzavretím zmluvy prostredníctvom IS, najmä poštovné, prepravné a / alebo balné.
 6. Ak Zvolí Užívateľ v IS spôsob dodania uvedený v článku 6.11.2 týchto VP, bude Užívateľovi doručený na ním zadaný email v IS unikátny kód, ktorého oznámením je podmienené vydanie Tovaru (za unikátny kód v zmysle tohto článku sa považuje číslo objednávky, ak nebude v tomto emaile stanovené inak). Užívateľ má povinnosť držať tento kód v tajnosti tak, aby ho nemohla získať neautorizovaná osoba bez prekonania bezpečnostných mechanizmov. V prípade, že kód oznámi pri prevzatí Tovaru osoba odlišná od Užívateľa, vyhlasuje týmto Užívateľ, že takejto osobe udelil plnú moc na prevzatie Tovaru; Osoba preberajúca Tovar je povinná preukázať sa dokladom totožnosti, najmä občianskym preukazom. Užívateľ týmto dáva súhlas so spracovaním osobných údajov – čísla občianskeho preukazu. Užívateľ má povinnosť vyzdvihnú si Tovar na ním zvolenom výdajnom mieste v lehote pätnástich (15) dní od uzatvorenia Zmluvy, a to v otváracej dobe daného Výdajného miesta, ktorá je uvedená v IS; nevyzdvihnutím Tovaru v lehote sa Zmluva ruší od počiatku. Užívateľ je povinný v takomto prípade uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, ktoré mu v dôsledku zrušenia Zmluvy vzniknú, najmä náklady na dopravu Tovaru do Výdajného miesta a náklady na jeho skladovanie vo výdajnom mieste. Za vyzdvihnutie Tovaru na výdajnom mieste je Poskytovateľ oprávnený účtovať poplatok, ak je tento v IS stanovený.
 7. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť za Tovar Cenu spôsobom zvoleným Užívateľom v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS, a to z možností uvedených v IS.
 8. Cena sa považuje za zaplatenú momentom pripísania celej čiastky Ceny a nákladov Poskytovateľa na dodanie Tovaru na účet Poskytovateľa, alebo odovzdaním takej sumy v hotovosti Poskytovateľovi.
 9. Súčasťou Ceny nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením Ceny; takéto náklady sú výhradne náklady Užívateľa.
 10. Poskytovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo na Tovar do úplného zaplatenia Kúpnej ceny, ak nebude v konkrétnom prípade uvedené inak.
 11. Nebezpečenstvo straty, poškodenia a / alebo zničenie Tovaru prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia Tovaru, pri Užívateľovi, ktorý Spotrebiteľom nie je, momentom odovzdania Tovaru prvému prepravcovi.
 12. Poskytovateľ, resp. prepravca, odovzdá Používateľovi Tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní Poskytovateľ v akosti a prevedení vhodných na účel zrejmý zo Zmluvy; inak na účel obvyklý. Poškodenie balenia Tovaru nie je porušením tohto článku.
 13. Zmluvné strany dojednávajú, že spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Poskytovateľ na základe svojej úvahy.
 14. Tovar je chybný, najmä ak nie je dodaný v dohodnutom (alebo obvyklom) množstve, akosti alebo vyhotovení, alebo ak svojou kvalitou alebo prevedením nezodpovedá vzorke či predlohe. Za chybu sa považuje aj plnenie iného Tovaru. Za nedostatok sa považujú aj chyby v dokladoch potrebných na užívanie Tovaru; Zmluvné strany dojednávajú, že takýmto dokumentom je len licenčný alebo registračný kľúč potrebný na dokončenie inštalácie daného Tovaru.
 15. Právo Užívateľa z chybného plnenia (Tovaru) zakladá nedostatok, ktorý má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Užívateľa, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Užívateľa založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú Poskytovateľ spôsobil porušením svojej povinnosti.
 16. Užívateľ nemá práva z chybného plnenia (Tovaru), ak ide o nedostatok, ktorý musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy, najmä ak je u daného Tovaru v IS uvedené, že trpí nedostatkom.
 17. Ak neoznámil Užívateľ nedostatok Tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy. Užívateľ oznámi chybu Tovaru prostredníctvom IS a / alebo kontaktných údajov uvedených v IS.
 18. Ak sa prejaví nedostatok v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
 19. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z nedostatku, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však neuplatňuje:
  1. pri Tovare predávanom za nižšiu Cenu na nedostatok, pre ktorý bola nižšia Cena dohodnutá,
  2. na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
  3. pri použitom Tovare na nedostatok zodpovedajúci miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Užívateľom, alebo
  4. ak to vyplýva z povahy Tovaru.
 20. Nedostatok Tovaru nemá vplyv na povinnosť Užívateľa zaplatiť Poskytovateľovi Cenu za Tovar podľa Zmluvy.
 21. Poskytovateľ poskytuje na Tovar záruku len v prípade, že je tak výslovne pri danom Tovare uvedené v IS v momente, kedy je Tovar vložený do Nákupného košíka, a to v dĺžke a rozsahu, ktorý je pri danom Tovare uvedený.
 22. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VP a príslušnými právnymi predpismi. Za záručný list sa považuje daňový doklad na daný Tovar.
 23. Užívateľ je povinný poškodenie obalu, resp. balenie Tovaru nahlásiť ihneď Poskytovateľovi prostredníctvom IS a / alebo kontaktných údajov v ňom uvedených a zároveň poškodenie obalu Tovaru zaznamenať do príslušného dokumentu potvrdzujúceho odovzdanie Tovaru Používateľovi.
 24. Ak je Tovar použitý a ak je tak označené v IS alebo ak vyplýva táto skutočnosť z iných údajov uvedených v IS, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených nedostatkov takéhoto Tovaru.
 25. Poskytovateľ má právo od zmluvy kedykoľvek odstúpiť v odôvodnených prípadoch, najmä ak nebude schopný dodať Tovar v dobe, ktorá je uvedená v IS ako doba dodania, Tovar nebude dostupný u dodávateľa Poskytovateľa z iných dôvodov, ktoré budú predstavovať dodávku Tovaru nadmerne nákladnú, komplikovanú, ťažkú alebo nemožnú.
 26. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia.

Článok 8 – Práva a povinnosti

 1. Používateľ je povinný priebežne sledovať novelizáciu VP a zoznámiť sa bez zbytočného odkladu so zmenami týchto VP.
 2. Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní IS všetky relevantné platné a účinné právne predpisy. Všetky škody, ktoré by takto Poskytovateľovi alebo tretím osobám vznikli, a za ktoré by Užívateľ zodpovedal, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.¨
 3. V prípade porušenia týchto VP alebo Zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov môže Poskytovateľ zrušiť Užívateľský účet. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet aj vtedy, ak to bude z iných dôvodov nevyhnutné.
 4. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť funkčnosť IS či prístup na neho na čas nevyhnutne potrebný z dôvodov údržby alebo opravy IS alebo iného dôvodu na strane Poskytovateľa alebo tretej osoby.
 5. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť prístupové údaje k užívateľskému účtu (užívateľské meno a heslo) z naliehavého technického alebo bezpečnostného dôvodu aj bez súhlasu Užívateľa, a to za predpokladu, že toto opatrenie je potrebné k riadnemu poskytovaniu Služieb. Takto zmenené prístupové kódy (užívateľské meno a heslo) Poskytovateľ Užívateľovi oznámi bez zbytočného odkladu.
 6. Z prevádzkových alebo iných dôvodov môže Poskytovateľ zmeniť technické riešenie IS, ak je to potrebné pre správne poskytovanie Služieb.
 7. Poskytovateľ môže informovať po uzatvorení Zmluvy Užívateľa o svojich obchodných ponukách a o ponukách svojich obchodných Partnerov, s čím Užívateľ výslovne súhlasí.
 8. V prípade Registrácie Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený jednostranne meniť tieto VP; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctva IS. Užívateľ má právo zmeny VP odmietnuť v lehote dvoch (2) pracovných dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny VP a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe tri (3) dni, o ktorej Zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná na obstaranie podobných plnení od iného dodávateľa.
 9. Spotrebiteľ prehlasuje, že je mu známy význam všetkých doložiek použitých v týchto VP.
 10. Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v IS môžu byť ilustračné, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenie a do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Poskytovateľa . V prípade rozporu medzi vyobrazením a popisom má prednosť popis Tovaru uvedený v IS, ak nevyplýva z informácií uvedených v IS niečo iné.
 11. Kontaktné údaje Poskytovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v IS.
 12. Vplyvom technickej chyby v IS môže dôjsť k zobrazeniu Ceny pri danom Tovare, ktorej výška hrubo nezodpovedá obvyklej cene za taký Tovar na trhu, v takom prípade Poskytovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú Cenu a kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú Cenu daného Tovar a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú Cenu prijme, ak sa tak nestane, ruší sa zmluva od počiatku.
 13. Informácie ohľadom odpadu, najmä informácie o spätnom odbere niektorých výrobkov, sú obsiahnuté v samostatnom elektronickom dokumente s názvom „Spätný odber elektrospotrebičov“, ktorý je Užívateľovi dostupný v IS a Užívateľ má povinnosť sa s týmto dokumentom zoznámiť.
 14. Posledný predajca je povinný pri predaji výrobkov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť spätného odberu, informovať Užívateľa o spôsobe zabezpečenia spätného odberu týchto použitých výrobkov. V prípade, že tak neurobí, je povinný tieto použité výrobky odoberať priamo v prevádzke, a to bez nároku na odplatu od Užívateľa, po celú prevádzkovú dobu a bez viazania odobratia použitých výrobkov určených na spätný odber na nákup Tovaru.
 15. Poskytovateľ má právo kedykoľvek jednostranne započítať svoje splatné i nesplatné pohľadávky za Užívateľom na pohľadávky Užívateľa za Poskytovateľom.
 16. Užívateľ nemá právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky za Poskytovateľom na pohľadávky Poskytovateľa za Užívateľom.
 17. Užívateľ nemá právo postúpiť svoje pohľadávky za Poskytovateľom tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa.
 18. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo z týchto VP alebo aj celú Zmluvu postúpiť na tretiu osobu aj bez súhlasu Užívateľa.
 19. Poskytovateľ má právo kedykoľvek meniť obsah IS bez predchádzajúceho oznámenia.

Článok 9 – Ochrana údajov a Cookies

 1. Poskytovateľ môže všetky relevantné informácie týkajúce sa Užívateľov, ktoré uložil najmä ako elektronické dáta, užívať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky k účelu poskytovania Služieb príp. ďalších služieb.
 2. Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľom poskytnutých mu pri uzavretí zmluvy, Registrácii alebo Predregistrácii, a to vrátane údajov takto poskytnutých pri Registrácii cez sociálnu sieť prevádzkovateľom tejto sociálnej siete. Poskytovateľ prehlasuje, že tieto osobné údaje Užívateľa bude spracovávať za účelom prevádzkovania IS, prípadne za účelom presadzovania práv Poskytovateľa a k marketingovým účelom. Užívateľ súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov obchodným partnerom Poskytovateľa za účelom zasielania marketingových oznámení Užívateľovi.
 3. Poskytovateľ údaje o Tovare vloženom do Nákupného košíka:
  1. uchováva pri predregistrácii po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po vložení Tovaru do Nákupného košíka;
  2. môže uchovávať pri Registrácii po dobu trvania Registrácie a nasledujúcich 30 kalendárnych dní po jej skončení, najmenej však po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po vložení Tovaru do Nákupného košíka.
 4. Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane i manuálnym spôsobom a podlieha fyzickej i technickej kontrole. Osobné údaje sú od Užívateľa získavané na základe Zmluvy. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme. Dáta Poskytovateľ spracováva iba v rozsahu potrebnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov a po dobu potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu do jedného roka od skončenia zrušenia Registrácie, príp. od prevedenia Predregistrácie, alebo do úplného vysporiadania práv a povinností zo zmluvy, alebo po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi a ďalej na účel, ktorý Užívateľ výslovne odsúhlasí (najmä ich využitie pri marketingových a propagačných akciách, zasielanie marketingových materiálov, prípadne poskytnutie tretím osobám na uvedené účely). Obdobie, pre ktoré Užívateľ udelil svoj súhlas, končí písomným odvolaním zo strany Užívateľa vykonaným v rámci IS, ak bude obsahovať príslušnú funkcionalitu, prípadne odvolaním v listinnej podobe zaslaným na adresu sídla Poskytovateľa. Časť osobných údajov môže Užívateľ po prihlásení do IS prezerať, kontrolovať a meniť. Registráciou alebo uzavretím Zmluvy Užívateľ potvrdzuje pravdivosť poskytnutých údajov, najmä pokiaľ ide o špecifikáciu svojich osobných a kontaktných údajov. Ak sa osobné údaje Užívateľa zmenia alebo sú nepresné, je Užívateľ povinný bez meškania tieto aktualizovať alebo Poskytovateľa o tejto skutočnosti okamžite informovať.
 5. Ak Užívateľ použije IS, Poskytovateľ môže určité informácie zhromažďovať tiež automatickými prostriedkami, napríklad s použitím súborov cookies a prostredníctvom metódy clickstream. Informácie, ktoré týmto spôsobom Poskytovateľ zhromažďuje, zahŕňajú IP adresu, vlastnosti webového prehliadača, vlastnosti zariadenia, operačný systém, jazykové nastavenia, odkazujúce URL adresy, akcie vykonané v IS a dáta a časy návštevy IS. „Cookie“ je dátový súbor, ktorý webový server odosiela do počítača Užívateľa alebo iného zariadenia pripojeného na Internet, aby bolo možné získať jedinečnú identifikáciu webového prehliadača Užívateľa alebo do webového prehliadača uložiť rôzne informácie a nastavenia. Poskytovateľ využíva súbory cookie v IS pre jeho vylepšenie a poskytovanie Služieb a zabezpečovanie funkčnosti Užívateľom. Súbory cookie sú základom pre realizáciu transakcií alebo požiadavky, ktoré vzídu od Užívateľov. Medzi príklady patrí zapamätanie si informácií, ako sa Užívateľ pohybuje stránkou za účelom uľahčenia práce pre Užívateľa a poskytnutie pokiaľ možno vhodnej ponuky služieb. Tieto súbory cookie umožňujú IS zapamätať si, aké možnosti Užívateľ zvolil, čím mu zaisťuje väčšiu funkčnosť. Napríklad funkčné súbory cookie umožňujú IS zapamätať si nastavenie, ktoré je pre Užívateľa špecifické, ako je výber krajiny a trvalý stav prihlásenia v prípade, že si ho Užívateľ nastaví. Analytické súbory cookie Poskytovateľovi umožňujú zhromaždiť dáta súvisiace s používaním IS, vrátane obsahu, na ktorý Užívateľ klikne pri prezeraní IS za účelom zlepšenia výkonnosti a vzhľadu IS. Tieto súbory cookie môžu byť poskytnuté tretej strane, tj. poskytovateľovi analytických nástrojov, ale sú používané len na účely súvisiace s IS. Cielené súbory cookie si pamätajú informácie týkajúce sa Užívateľovho využívania IS, aby Poskytovateľ Užívateľovi mohol poskytnúť propagačné a iné cielené informácie v IS.
 6. Ďalej Poskytovateľ môže automatizovane prostredníctvom metódy clickstream získavať záznam obsahu, na ktorý Užívateľ kliká pri prezeraní IS. Poskytovateľ môže používať tiež webové analytické nástroje tretích strán, ktoré zhromažďujú informácie o aktivitách návštevníkov IS. Pomocou svojho prehliadača môže Užívateľ zistiť, akým spôsobom bude upozornený na príjem niektorých typov súborov cookies alebo ako možno niektoré typy súborov cookies obmedziť alebo zablokovať (zakázať). Internetové prehliadače ponúkajú spôsoby, ako obmedziť alebo zrušiť súbory cookie. Poskytovateľ upozorňuje Užívateľa na to, že bez súborov cookies pravdepodobne nebude môcť používať niektoré funkcie IS.

Článok 10 – Zodpovednosť za škodu a náhrada škody

 1. Otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou, ako sú napr. živelné pohromy, prírodné udalosti, vojnové alebo teroristické udalosti, ani za výpadky služby spôsobené prerušením prívodu el. energie.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za služby poskytované inými subjektmi, najmä prevádzkovateľmi platobných systémov alebo doručovateľov, ich kvalitu, kvantitu ani akékoľvek následky, ani za práva a povinnosti s týmito službami spojené, akcesorické, apod.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za správanie jednotlivých Užívateľov ani za ich spôsob využívania IS, najmä takého, ktorý nie je v súlade s týmito VP, ani za škody a ujmu takto vzniknutú.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté výpadkami IS.

Článok 11 – Spotrebiteľské dohody

 1. Ustanovenia tohto článku VP sa uplatňujú v prípade, že je Zmluva uzavretá so Spotrebiteľom dištančným spôsobom, tj. bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa.
 2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu. Na odstúpenie od Zmluvy možno využiť formulár, ktorého aktuálne znenie, ktoré možno odoslať on-line, je dostupné v IS TU. Ak nie je odkaz funkčný, možno na odstúpenie využiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto VP. V takom prípade je nutné formulár odoslať v listinnej podobe. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak Spotrebiteľ v jej priebehu odoslal Poskytovateľovi oznámenie o tom, že od zmluvy odstupuje. Vzorové poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy je prílohou Zmluvy, aktuálne znenie je dostupné v IS TU.
 3. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, písomne oznámi číslo svojho bankového účtu pre vrátenie Ceny za dielo, ktorá môže byť ponížená, ak sú pre to naplnené zákonné dôvody. Ak nebude Spotrebiteľom číslo bankového účtu oznámené, bude mu Cena vrátená na účet, z ktorého bola Spotrebiteľom Cena uhradená, ak takýto účet existuje. Kým nebude Poskytovateľ poznať bankový účet pre vrátenie Ceny, nie je povinný túto Cenu vracať a nie je s jej vrátením v omeškaní.
 4. Užívateľ nesmie v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa 11.2 tejto Zmluvy z Tovaru odstraňovať originálne označenie (tj. ceduľky, nálepky a pod.) A ak tak urobí, je v súlade s právnymi predpismi povinný Poskytovateľovi nahradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
 5. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy či dodatku tiež v prípade, že Užívateľ vstúpil do likvidácie, bolo proti jeho osobe začaté a prebieha akékoľvek konanie konkurzného typu alebo návrh na začatie konania konkurzného typu bol zamietnutý pre nedostatok majetku (ak niektorá z týchto skutočností nastane v priebehu trvania zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený aj bez predchádzajúcej výzvy k zjednaniu nápravy od zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť).

Článok 12 – Evidencia tržieb

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 2. Predávajúci vystavuje pokladničné doklady podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zasielané emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobe prepravy.

Článok 13 – Darčekové certifikáty

 1. Darčekové certifikáty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatniteľnými len pri nákupe u predávajúceho. Kód na certifikáte slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenia nákupu či odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza ku strate ceniny.
 2. Okamih tržby z pohľadu zákona o evidencii tržieb v prípade platby darčekovým certifikátom nastáva v okamihu expedície tovaru kupujúcemu.

Článok 14 – Riešenie sporov a rozhodné právo

 1. Vzťahy vyplývajúce z VP a zmlúv sa riadia slovenským právom.
 2. Všetky spory medzi Zmluvnými stranami vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a bez zbytočných prieťahov.
 3. Ak strany nedôjdu k riešeniu podľa predchádzajúceho odseku do tridsiatich dní, môžu sa kedykoľvek obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie budú príslušné slovenské súdy. Pokiaľ bude vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzťahom medzi podnikateľmi, potom sa strany dohodli, že miestne príslušným súdom je Obvodný súd pre Prahu 10 (ak sú vecne príslušné okresné súdy), alebo Mestský súd v Prahe (ak sú vecne príslušné Krajské súdy) a ak nie je vecne príslušný žiaden z nich, potom sa miestne príslušný súd určí podľa sídla Poskytovateľa.

Článok 15 – Záverečné ustanovenia

 1. Dojednanie v Zmluve má prednosť pred dojednaním vo VP, ak by však akékoľvek dojednanie v Zmluve bolo neplatné alebo nevymáhateľné, použije sa dojednanie VP namiesto tohto dojednania v Zmluve.
 2. Ak Poskytovateľ realizuje akúkoľvek akciu (najmä propagačnú, promočnú alebo marketingovú akciu), ktorá má alebo bude mať vlastné podmienky, majú podmienky akcie prednosť pred podmienkami v týchto VP, ak by však akékoľvek dojednanie z podmienok akcie bolo neplatné alebo nevymáhateľné, použije sa dojednanie VP namiesto tohto dojednania z tejto konkrétnej akcie. Akcia môže byť obmedzená časovo a / alebo množstvom predaného Tovaru, prípadne môže mať aj iné ďalšie podmienky a obmedzenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek zrušiť.
 3. Pokiaľ VP hovoria o škode, myslí sa týmto ujma vrátane jednotlivých nárokov, z ktorých sa táto.
 4. Do platných VP možno nahliadať v IS.
 5. Akákoľvek komunikácia, najmä oznámenia, výzvy, upomienky, obchodné oznámenia, reklamné akcie a ďalšie propagačné správy budú strany zasielať najmä elektronicky, tj. predovšetkým prostredníctvom IS, ak bude takúto funkcionalitu umožňovať, a ďalej prostredníctvom emailu alebo SMS alebo iným vhodným spôsobom.
 6. Ukončením trvania Zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti zmluvných strán VP, ktoré musia pretrvať až do ich uspokojenia, najmä pohľadávky Poskytovateľa za Užívateľom a iné záväzky Užívateľa, najmä sankčné nároky Poskytovateľa.
 7. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VP alebo Zmluvy ukáže ako neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť Zmluvy alebo VP ako celku. Zmluvné strany dojednajú nové ustanovenie, ktoré nahradí súčasné ustanovenie, a ktoré bude čo najlepšie zodpovedať pôvodnému účelu.
 8. Neoddeliteľnú súčasť VP tvoria tieto prílohy:
  1. Príloha č. 1 Informácie poskytované Spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa a Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy;
  2. Príloha č. 2 Reklamačný poriadok;
  3. Príloha č. 3 Formulár na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostriedkami komunikácie na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Predajcu.
 9. Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30. 4. 2014.