Všeobecné obchodné podmienky

Staré obchodné podmienky do 15.3.2018


Všeobecné podmienky spoločnosti Internet Mall Slovakia s.r.o. pre dištančný predaj – e-shop bambino.sk

Preambula

Vzhľadom k tomu, že Poskytovateľ poskytuje Užívateľom na užívanie IS a jeho prostredníctvom poskytuje Užívateľom možnosť objednať si od Poskytovateľa Tovar a Užívateľ použil IS, prípadne si jeho prostredníctvom objednal od Poskytovateľa Tovar, dojednali Poskytovateľ a Užívateľ nasledujúce:

Článok 1 Definícia

1.1 Pre účely VP majú nasledujúce výrazy a frázy začínajúce veľkým písmenom nižšie uvedený význam, pokiaľ nie sú v kontexte použité inak:

1.1.1 Akceptácia – znamená Užívateľove prijatie Ponuky na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom aktivácie tlačidla v používateľskom prostredí IS vedúceho k dokončeniu nákupného procesu v používateľskom prostredí IS;

1.1.2 Cena – kúpna cena za Tovar a/alebo cena licencie k Tovaru stanovenú Poskytovateľom pre každý jeden presne špecifikovaný Tovar v IS; Technická chyba vylučuje záväznosť Ceny;

1.1.3 Internetová adresa – internetová adresa www.bambino.sk;

1.1.4 IS – hnuteľná nehmotná vec – počítačový program, teda informačný systém (e-shop) prevádzkovaný Poskytovateľom dostupný z Internetovej adresy;

1.1.5 Ponuka – znamená ponuku na uzatvorenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa v podobe zobrazenia tlačidla Používateľovi v užívateľskom prostredí IS, ktorého aktiváciou je dokončený nákupný proces v IS vzťahujúcom sa ku konkrétnemu Tovaru vopred vybranému Užívateľom v IS (tlačidlo je príslušne označené). Ponuka nie je záväzná v prípade Technickej chyby;

1.1.6 Nákupný košík – časť IS automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí IS, najmä pridaním alebo odobratím Tovaru a zmenou množstva vybraného Tovaru;

1.1.7 Poskytovateľ – Internet Mall Slovakia s.r.o., spisová značka 37185/B vedená Okresným súdom v Bratislave, IČO: 35 950 226, DIČ: 2022043584, IČ DPH: SK2022043584, so sídlom Galvaniho 6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, tel. č.: +421 220 929 633, e-mail: info@bambino.sk;

1.1.8 Poukaz – zľavový kupón, darčekový poukaz ako i akýkoľvek ďalší obdobný poukaz vydávaný Poskytovateľom;

1.1.9 Predregis­trácia – je elektronická registrácia Užívateľa do databázy IS vykonaná na základe vyplnenia údajov v IS Užívateľom pri nákupe Tovaru a uzatváraní Zmluvy, ak Užívateľ súčasne nepožiadal o vykonanie Registrácie; Na základe Predregistrácie nie je Užívateľovi zriadený Užívateľský účet;

1.1.10 Prístupové údaje – unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy IS pri Registrácii;

1.1.11 Registrácia – je elektronická registrácia Užívateľa do databázy IS vykonaná vyplnením aspoň povinných registračných údajov, najmä mena, priezviska, emailu a Prístupových údajov, prípadne ďalších údajov požadovaných IS pri Registrácii (povinné údaje sú v IS označené), a jej následným uložením do databázy IS; Registrácia môže prebehnúť aj cez službu tretej strany, najmä cez sociálnu sieť, cez ktorú IS Registráciu umožní.

1.1.12 Zmluva – kúpna zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom, ako predávajúcim, a Užívateľom, ako kupujúcim, prostredníctvom IS;

1.1.13 Zmluvné strany – Poskytovateľ a Užívateľ;

1.1.14 Služba – všetky činnosti vykonávané Poskytovateľom podľa týchto VP, najmä vykonávanie Registrácie, zriaďovanie a nakladanie s Užívateľským účtom a uzatváranie a plnenie zmlúv;

1.1.15 Spotrebiteľ – fyzická osoba – Užívateľ, ktorá uzavrie Zmluvu s Poskytovateľom mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania;

1.1.16 Technická chyba – nezámerné a ojedinelé pochybenie na strane Poskytovateľa, ktoré sa prejavuje zverejnením nesprávnej informácie v IS vo vzťahu k Tovaru; Technickou chybou je tak predovšetkým (avšak nie výlučne) uvedenie zjavne nesprávnej Ceny Tovaru a/alebo zjavne prehnanej zľavy z Ceny Tovaru, ktorá vo svojom dôsledku nie je zjavne primeraná hodnote Tovaru. Platí, že mimo akčný predaj Tovaru (Poskytovateľom propagovanú marketingovú kampaň – podľa príslušnej sekcie v IS) alebo výpredaj, sa za Technickú chybu automaticky považuje Cena Tovaru nižšia než 50 % pôvodnej Ceny Tovaru uvedenej v IS a/alebo nižšia než 50 % priemernej tržnej Ceny Tovaru podľa porovnávačov maloobchodných cien daného Tovaru na sieti Internet. Technickou chybou nie je uvedenie nízkej ceny a/alebo vysokej zľavy z Ceny Tovaru v rámci oznámeného akčného predaja Tovaru v marketingovej kampani či vo výpredaji a taktiež primerané zníženie Ceny z dôvodu uvádzaných vád Tovaru;

1.1.17 Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba s výnimkou Poskytovateľa, ktorá užíva IS;

1.1.18 Užívateľský účet – je časť IS, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.19 VP – tieto Všeobecné podmienky spoločnosti Poskytovateľa pre dištančný predaj;

1.1.20 Výdajné miesto – znamená prevádzku zmluvného partnera Poskytovateľa umožňujúcu Užívateľovi osobný odber Tovaru;

1.1.21 Tovar – je vec ponúkaná Poskytovateľom na predaj Užívateľovi prostredníctvom IS, a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia na použitie tejto veci;

1.1.22 Orgán dozoru – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/58272172–3, fax č.: 02/58272170;

1.1.23 ZoERP – zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej pokladnice v znení neskorších predpisov; ERP a VRP – elektronická registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnice.

Článok 2 Predmet VP

2.1 Tieto VP stanovujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

2.2 Tieto VP sú pre Užívateľa záväzné už pri samotnom užití IS.

2.3 Užívateľ potvrdí súhlas s týmito VP aktívnym právnym konaním pri Registrácii a ak nemá zriadený Užívateľský účet, tak pred Akceptáciou. Nový súhlas Užívateľa treba vždy, keď dôjde k zmene VP spôsobom stanoveným ďalej v týchto VP.

Článok 3 Informácie pre Spotrebiteľa

3.1 Poskytovateľ informuje Spotrebiteľa pred uzavretím Zmluvy o skutočnostiach uvedených v prílohe č. 1 týchto VP.

Článok 4 IS a Užívateľský účet

4.1 Užívateľ, potom čo sa zoznámil s IS, činí nesporným, že záznamy údajov v IS o právnych rokovaniach sú spoľahlivé (sú vykonávané systematicky a postupne a sú chránené proti zmenám). Za účelom odstránenia výkladových nejasností Zmluvné strany dojednávajú, že ochranou záznamov proti zmenám sa rozumie ochrana proti vykonaniu zmien neautorizovanou osobou alebo vykonanie zmeny záznamov bez určenia presného času takej zmeny; zmeny záznamov, u ktorých je zaznamenaný čas a možno ich vykonať len prostredníctvom na to autorizovanej osoby, sú povolené.

4.2 Užívateľ je oprávnený využívať IS len pre svoju vlastnú potrebu spôsobom predvídaným týmito VP.

4.3 Užívateľ je oprávnený obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na Poskytovateľa prostredníctvom IS, či iným spôsobom uvedeným v IS alebo vo VP.

4.4 Užívateľ nesmie pri využívaní IS akýmkoľvek spôsobom zasahovať do IS a technológie Poskytovateľa, najmä nesmie používať systémové príkazy, ktoré by mohli zmeniť funkciu alebo nastavenie IS Poskytovateľa alebo akýmkoľvek spôsobom systematicky a opakovane využívali IS Poskytovateľa alebo by mohli komukoľvek spôsobiť ujmu, ďalej najmä nesmie: používať programové riešenie ovplyvňujúce funkcionalitu alebo bezpečnosť IS, popr. akýmkoľvek spôsobom porušujúce práva tretích osôb alebo Poskytovateľa alebo ktoré nie sú v súlade s právom Slovenskej republiky, Európskych spoločenstiev alebo štátu bydliska/sídla Užívateľa apod.

4.5 Používateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

4.6 Užívateľ za účelom Registrácie zadá pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

4.7 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný urobiť všetky primerané opatrenia na ich utajenie. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené použitie takýchto Prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Poskytovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva použitia týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Poskytovateľovi. Poskytovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové Prístupové údaje.

4.8 Užívateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom IS informovať Poskytovateľa o všetkých zmenách identifikačných údajov Užívateľa uvedených v IS.

Článok 5 Postup pred uzavretím zmluvy

5.1 Pred uzavretím zmluvy je Užívateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o Registráciu, t.j. o zriadenie Užívateľského účtu. Žiadosť bude podaná a spracovaná využitím príslušnej funkcie IS.

5.2 Ak Užívateľ nepožiada pred uzavretím Zmluvy o zriadenie Užívateľského účtu, môže vykonať nákup Tovaru aj bez Registrácie. V takom prípade vykoná Poskytovateľ iba Predregistráciu.

5.3 Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ uchovával údaje o objednávkach uskutočnených v rámci Predregistrácie.

5.4 Užívateľ berie na vedomie, že emailovú adresu zadanú Užívateľom pri nákupe Tovaru bez Registrácie nebude možné použiť pri ďalšom nákupe v kombinácii s iným menom a priezviskom, resp. názvom, než aký bol zadaný pri prvom nákupe Užívateľa bez Registrácie.

5.5 Ak Užívateľ požiada o vykonanie Registrácie a zriadenie Užívateľského účtu po realizácii nákupu Tovaru bez Registrácie, budú na zriadenie Užívateľského účtu použité údaje z Predregistrácie a budú mu sprístupnené údaje aj o predchádzajúcich objednávkach urobených z rovnakej emailovej adresy, ktorá bola použitá pri Predregistrácii (ak má tieto Poskytovateľ k dispozícii), s čím Užívateľ súhlasí.

5.6 Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa, aby údaje uložené v rámci Predregistrácie z IS odstránil a Predregistráciu tak zrušil, a to postupom upraveným v článku 9.4 týchto VP.

Článok 6 Proces uzatvorenia Zmluvy

6.1 Akceptáciou záväznej Ponuky je uzavretá Zmluva. Zmluva nie je platne uzatvorená v prípade výskytu Technickej chyby. Poskytovateľ o tom Užívateľa informuje vhodnou formou bez zbytočných prieťahov, vrátane oznámenia skutočnej Ceny Tovaru alebo inú skutočnú vlastnosť Tovaru. Zmluva je uzavretá pokiaľ Užívateľ následne akceptuje skutočnú Cenu Tovaru alebo skutočnú vlastnosť Tovaru.

6.2 Súčasťou zmluvy sú tieto VP.

6.3 Akceptáciu Ponuky predchádza nákupný proces v rámci IS.

6.4 V rámci nákupného procesu Užívateľ:

6.4.1 aktiváciou príslušnej funkcie IS, najmä prostredníctvom príslušného tlačidla v IS (ktoré je patrične označené), zaradí vybraný Tovar do Nákupného košíka,

6.4.2 zvolí množstvo Tovaru zaradeného do Nákupného košíka a ak tak neurobí aktívnym právnym konaním, bude do Nákupného košíka zaradený vybraný Tovar v množstve jedného (1) kusa,

6.4.3 je oprávnený Tovar z Nákupného košíka vyradiť,

6.4.4 je oprávnený zmeniť množstvo Tovaru zaradeného do Nákupného košíka,

6.4.5 zvolí spôsob platenia Ceny a dodania Tovaru,

6.4.6 je oprávnený zmeniť spôsob platenia Ceny a dodania Tovaru.

6.5 Množstvo dostupného Tovaru uvedené pri danom Tovare v IS je len orientačné. V prípade, že Poskytovateľ nebude mať v dispozícii množstvo Tovaru vložené Užívateľom do Nákupného košíka, informuje o tejto skutočnosti Užívateľa v primeranom čase po uzatvorení Zmluvy.

6.6 Poskytovateľ ponúkne v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS tieto spôsoby platenia Ceny za Tovar vložený do Nákupného košíka:

6.6.1 dobierkou prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa,

6.6.2 bankovým prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený v IS,

6.6.3 platobnou kartou prostredníctvom internetovej platobnej brány, pričom Užívateľ má právo zvoliť značku platobnej karty zo značiek uvedených v IS,

6.6.4 v hotovosti pri osobnom prevzatí Tovaru,

6.6.5 platobnou kartou pri osobnom prevzatí Tovaru prostredníctvom príslušného terminálu, pričom Užívateľ má právo zvoliť značku platobnej karty zo značiek podporovaných daným terminálom;

6.6.6 pre vybraných prepravcoch platobnou kartou pri prevzatí Tovaru od prepravcu prostredníctvom príslušného terminálu, pričom Platba platobnou kartou pri prevzatí od prepravcu sa riadi podmienkami prepravcu, resp. poskytovateľom platobných služieb

6.6.7 najmä prostredníctvom internetového platobného systému, PayU, GPwebpay, Paypal,

6.6.8 iným spôsobom uvedeným v IS.

6.7 Poskytovateľ si vyhradzuje právo znemožniť Užívateľovi v IS vybrať ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov platenia Ceny.

6.8 Užívateľ zvolí prostredníctvom IS pred uzavretím Zmluvy jeden z vyššie uvedených spôsobov zaplatenia Ceny.

6.9 Užívateľ znáša všetky náklady ním zvoleného spôsobu platenia Ceny, ak nebude v IS uvedené inak. Poskytovateľ informuje Užívateľa o samostatne požadovaných nákladoch zvoleného spôsobu platenia Ceny.

6.10 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je poskytovateľ platobných služieb ani portálov, nenesie za realizáciu platby cez tieto platobné služby akúkoľvek zodpovednosť a tieto VP sa nevzťahujú na podmienky ich využitia; tieto sa riadia podmienkami špecifickej platobnej služby.

6.11 Poskytovateľ ponúkne v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS tieto spôsoby dodania Tovaru vloženého do Nákupného košíka:

6.11.1 dodanie Tovaru prostredníctvom majiteľa poštovej licencie alebo iného doručovateľa na adresu zadanú Užívateľom v IS ako doručovaciu adresu a ak nebude doručovacia adresa zadaná, považuje sa za doručovaciu adresu adresa bydliska alebo sídla zadaná Užívateľom do IS,

6.11.2 dodanie Tovaru prostredníctvom osobného odberu Užívateľa z Výdajného miesta zvoleného Užívateľom v IS.

6.12 Užívateľ zvolí prostredníctvom IS pred uzavretím Zmluvy jeden z vyššie uvedených spôsobov dodania Tovaru, popr. iný spôsob dodania uvedený v IS. Užívateľ berie na vedomie, že pre niektoré druhy Tovaru nemusia byť dostupné všetky alebo rovnaké spôsoby dodania.

6.13 Poskytovateľ uvedie pri každom spôsobe dodania Tovaru náklady na takéto dodanie. Užívateľ berie na vedomie, že záväzná výška nákladov za dodanie Tovaru je tá, ktorá je aktuálna v čase uzatvorenia Zmluvy. Poskytovateľ môže uhradiť náklady dodania Tovaru sám, ak to takto uvedie v IS, a to najmä tak, že v rámci IS uvedie pri nákladoch/ceny dodania/dopravy, že doprava/dodanie bude zadarmo (čo je oprávnený spojiť aj s ďalšími podmienkami, najmä objemom nakúpeného Tovaru).

6.14 Poskytovateľ si vyhradzuje právo znemožniť Užívateľovi v IS vybrať ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov dodania Tovaru.

6.15 Cena Tovaru v IS môže byť Poskytovateľom stanovená s kvantitatívnym a/alebo časovým obmedzením, pričom pre Poskytovateľa je vždy záväzná Cena v okamihu uzatvorenia Zmluvy s výnimkou Technickej chyby.

6.16 Podmienky použitia Poukazov vydávaných Poskytovateľom sa riadia podmienkami uvedenými na jednotlivých Poukazoch a v IS. Čl. 6.1 a 6.15 VP sa primeranej použijú i na nákup s použitím Poukazu.

6.17 Užívateľ prehlasuje, že sa zoznámil s VP pred uzatvorením Zmluvy a VP mu sú známe.

Článok 7 Zmluva

7.1 Uzatvorením Zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúce ustanovenia, ktoré obsahuje tento Článok 7.

7.2 Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje previesť vlastnícke právo a/alebo poskytnúť licenciu k Tovaru, resp. príslušné dokumenty, najmä licenčný alebo registračný kľúč a údaje k jej uplatneniu), ktoré je spojené s Ponukou, na Užívateľa a Užívateľ taký Tovar a/alebo licenciu k nemu prijíma a zaväzuje sa za neho zaplatiť Cenu. Používateľ berie na vedomie, že ak je predmetom Ponuky licencia k Tovaru, potom Užívateľ uzatvára licenčnú zmluvu za podmienok uvedených pri tomto Tovare priamo s poskytovateľom tejto licencie (ktorým nie je Poskytovateľ, ak nie je pri Tovare uvedené inak) a jej podmienky a práva povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia zmluvou medzi osobou, ktorá licenciu poskytla a Užívateľom.

7.3 Poskytovateľ zaistí dodanie Tovaru spôsobom zvoleným Užívateľom v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS, a to z možností uvedených v IS.

7.4 Poskytovateľ dodá Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzavretia Zmluvy a vyvinie úsilie na to, aby boli dodržané lehoty na dodanie Tovaru uvedené v IS; v prípade, že Užívateľ zvolí spôsob 6.6.2, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.8 týchto VP, začína lehota plynúť od pripísania celej Ceny na bankový účet Poskytovateľa a ak sa tak nestane v lehote dvadsať (20) dní od uzatvorenia Zmluvy, ruší sa Zmluva od počiatku. Poskytovateľ je však oprávnený dodať Tovar skôr (spravidla v lehote dodania), a to najmä ak mu poskytovateľ platobných služieb oznámi, že sú finančné prostriedky určené na zaplatenie Ceny deponované v jeho prospech.

7.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi náklady na dodanie Tovaru, ktoré budú Poskytovateľom vyčíslené v rámci nákupného procesu pred uzavretím zmluvy prostredníctvom IS, najmä poštovné, prepravné a/alebo balné.

7.6 Ak zvolí Užívateľ v IS spôsob dodania uvedený v článku 6.11.2 týchto VP, bude Užívateľovi doručený na ním zadaný email v IS unikátny kód, ktorého oznámením je podmienené vydanie Tovaru (za unikátny kód v zmysle tohto článku sa považuje číslo objednávky, ak nebude v tomto emaile stanovené inak). Užívateľ má povinnosť držať tento kód v tajnosti tak, aby ho nemohla získať neautorizovaná osoba bez prekonania bezpečnostných mechanizmov. V prípade, že kód oznámi pri prevzatí Tovaru osoba odlišná od Užívateľa, prehlasuje týmto Užívateľ, že takejto osobe udelil plnú moc k prevzatiu Tovaru; Osoba preberajúca Tovar je povinná preukázať sa dokladom totožnosti, najmä občianskym preukazom. Užívateľ týmto dáva súhlas so spracovaním osobného údaja – čísla občianskeho preukazu. Užívateľ má povinnosť vyzdvihnúť si Tovar na ním zvolenom výdajnom mieste v lehote pätnástich (15) dní od uzatvorenia Zmluvy, a to v otváracej dobe daného Výdajného miesta, ktorá je uvedená v IS; nevyzdvihnutím Tovaru v lehote sa Zmluva ruší od počiatku. Užívateľ je povinný v takomto prípade uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, ktoré mu v dôsledku zrušenia Zmluvy vzniknú, najmä náklady na dopravu Tovaru do Výdajného miesta a náklady na jeho skladovanie vo Výdajnom mieste. Za vyzdvihnutie Tovaru na výdajnom mieste je Poskytovateľ oprávnený účtovať poplatok, ak je tento v IS stanovený.

7.7 Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za Tovar Cenu spôsobom zvoleným Užívateľom v rámci nákupného procesu prostredníctvom IS, a to z možností uvedených v IS.

7.8 Cena sa považuje za zaplatenú momentom pripísania celej čiastky Ceny a nákladov Poskytovateľa na dodanie Tovaru na účet Poskytovateľa, alebo odovzdaním takejto čiastky v hotovosti Poskytovateľovi.

7.9 Súčasťou Ceny nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením Ceny; takéto náklady sú výhradne náklady Užívateľa.

7.10 Poskytovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru do úplného zaplatenia Ceny, ak nebude v konkrétnom prípade uvedené inak.

7.11 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a / alebo zničenia Tovaru prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia Tovaru a u Užívateľa, ktorý Spotrebiteľom nie je momentom, odovzdania Tovaru prvému prepravcovi.

7.12 Poskytovateľ, resp. prepravca, odovzdá Užívateľovi Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní Poskytovateľ v akosti a prevedení vhodných pre účel zjavný zo Zmluvy; inak pre účel obvyklý. Poškodenie balenia Tovaru nie je porušením tohto článku.

7.13 Zmluvné strany dojednávajú, že spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Poskytovateľ na základe svojej úvahy.

7.14 Tovar je chybný, najmä ak nie je dodaný v dohodnutom (alebo obvyklom) množstve, akosti alebo vyhotovení, alebo ak svojou kvalitou alebo prevedením nezodpovedá vzorke či predlohe. Za chybu sa považuje aj plnenie iného Tovaru. Za chybu sa považujú aj nedostatky v dokladoch potrebných pre užívanie Tovaru; Zmluvné strany dojednávajú, že takým dokumentom je len licenčný alebo registračný kľúč potrebný na dokončenie inštalácie daného Tovaru.

7.15 Právo Užívateľa z chybného plnenia (Tovaru) zakladá chybu, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Užívateľa, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Užívateľa založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú Poskytovateľ spôsobil porušením svoje povinnosti.

7.16 Užívateľ nemá práva z chybného plnenia (Tovaru), ak ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy, najmä ak je u daného Tovaru v IS uvedené, že trpí nedostatkom.

7.17 Ak neoznámil Užívateľ nedostatok Tovaru včas, stráca právo odstúpiť od Zmluvy. Užívateľ oznámi nedostatok Tovaru prostredníctvom IS a/alebo kontaktných údajov uvedených v IS.

7.18 Ak sa prejavia nedostatky v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7.19 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z nedostatku, ktorý sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však neuplatňuje:

7.19.1 pri Tovare predávanom za nižšiu Cenu na nedostatok, pre ktorú bola nižšia Cena dohodnutá,

7.19.2 na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

7.19.3 pri použitom Tovare na nedostatok zodpovedajúci miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Užívateľom, alebo

7.19.4 ak to vyplýva z povahy Tovaru.

7.20 Nedostatok Tovaru nemá vplyv na povinnosť Užívateľa zaplatiť Poskytovateľovi Cenu za Tovar podľa Zmluvy. Nároky z nedostatok Tovaru si Užívateľ uplatní reklamáciou, odstúpením alebo iným spôsobom predpokladaným Zmluvou alebo týmito VP.

7.21 Poskytovateľ poskytuje na Tovar záruku len v prípade, že je tak výslovne u daného Tovaru uvedené v IS v momente, kedy je Tovar vložený do Nákupného košíka, a to v dĺžke a rozsahu u daného Tovaru uvedeného. To neplatí ak je Zmluva uzavretá so Spotrebiteľom.

7.22 Záručné podmienky na Tovar sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VP a príslušnými právnymi predpismi. Za záručný list sa považuje daňový doklad na daný Tovar.

7.23 Užívateľ je povinný poškodenie obalu, resp. balenia, Tovaru nahlásiť ihneď Poskytovateľovi prostredníctvom IS a/alebo kontaktných údajov v ňom uvedených a zároveň poškodenie obalu Tovaru zaznamenať do príslušného dokumentu potvrdzujúceho odovzdanie Tovaru Užívateľovi.

7.24 Ak je Tovar použitý a ak je tak označené v IS alebo vyplýva ak táto skutočnosť z iných údajov uvedených v IS, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených chýb takého Tovaru.

7.25 Poskytovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v odôvodnených prípadoch, najmä ak nebude schopný dodať Tovar v dobe, ktorá je uvedená v IS ako doba dodania, Tovar nebude dostupný u dodávateľa Poskytovateľa z iných dôvodov (z dôvodu vypredania zásob, prerušenie alebo ukončenie výroby daného Tovaru, z dôvodu vyššej moci apod.), ktoré budú predstavovať, pri vynaložení primeraného úsilia Poskytovateľa, dodávku Tovaru nadmerne nákladnú, komplikovanú, náročnú alebo nemožnú. Poskytovateľ je v takomto prípade povinný o odstúpení Užívateľa okamžite informovať a vrátiť mu v lehote 14 dní od oznámenia všetky Užívateľom zaplatené prostriedky, a to spôsobom akým boli Užívateľom uhradené, ak Užívateľ neuvedie iný uprednostnený spôsob vrátenia.

7.26 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia.

7.27 Ak dôjde k zrušeniu Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, dôjde k zániku od začiatku i každej doplnkovej zmluvy.

7.28 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy či dodatku rovnako v prípade, že Užívateľ vstúpil do likvidácie, bolo proti jeho osobe začaté a prebieha akékoľvek konanie konkurzného typu alebo návrh na začatie konania konkurzného typu bol zamietnutý pre nedostatok majetku (ak niektorá z týchto skutočností nastane v priebehu trvania zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený aj bez predchádzajúcej výzvy na zaistenie nápravy od zmluvy s okamžitou účinnosťou odstúpiť).

Článok 8 Práva a povinnosti

8.1 Užívateľ je povinný priebežne sledovať novelizácie VP a zoznámiť sa bez zbytočného odkladu so zmenami týchto VP.

8.2 Užívateľ je povinný dodržiavať pri užívaní IS všetky relevantné platné a účinné právne predpisy. Všetky škody, ktoré by takto Poskytovateľovi alebo tretím osobám vznikli, a za ktoré by Užívateľ zodpovedal, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

8.3 V prípade porušenia týchto VP alebo Zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov môže Poskytovateľ zrušiť Užívateľský účet. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet aj vtedy, ak to bude z iných dôvodov nevyhnutné.

8.4 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť funkčnosť IS či prístup na neho na čas nevyhnutne potrebný z dôvodov údržby alebo opravy IS alebo iného dôvodu na strane Poskytovateľa alebo tretej osoby.

8.5 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť Prístupové údaje k Užívateľskému účtu z naliehavého technického alebo bezpečnostného dôvodu aj bez súhlasu Užívateľa, a to za predpokladu, že toto opatrenie je potrebné pre správne poskytovanie Služieb. Takto zmenené prístupové kódy (užívateľské meno a heslo) Poskytovateľ Užívateľovi oznámi bez zbytočného odkladu.

8.6 Z prevádzkových alebo iných dôvodov môže Poskytovateľ zmeniť technické riešenie IS, ak je to potrebné pre správne poskytovanie Služieb.

8.7 V prípade Registrácie Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený jednostranne meniť tieto VP; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom IS. Užívateľ má právo zmeny VP odmietnuť v lehote dvoch (2) pracovných dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny VP a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe tri (3) dni, o ktorej Zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná na obstaranie podobných plnení od iného dodávateľa. Zmena VP sa nedotkne už uzavretej Zmluvy.

8.8 Spotrebiteľ prehlasuje, že je mu známy význam všetkých doložiek použitých v týchto VP.

8.9 Užívateľ berie na vedomie, že fotografia pri Tovare v IS môže byť ilustratívna, alebo môže pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku jej prevedenie do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy zoznámiť s celým popisom Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Poskytovateľa. V prípade rozporu medzi vyobrazením a popisom má prednosť popis Tovaru uvedený v IS, ak nevyplýva z informácií uvedených v IS niečo iné.

8.10 Kontaktné údaje Poskytovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v IS.

8.11 Informácie ohľadom odpadov, najmä informácie o spätnom odbere niektorých výrobkov, sú obsiahnuté v samostatnom elektronickom dokumente s názvom „Spätný odber elektrospotre-bičov“, ktorý je Užívateľovi dostupný v IS a Užívateľ má povinnosť sa s týmto dokumentom zoznámiť.

8.12 Posledný predajca je povinný pri predaji výrobkov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť spätného odberu, informovať Užívateľa o spôsobe zabezpečenia spätného odberu týchto použitých výrobkov. V prípade, že tak neurobí, je povinný tieto použité výrobky odoberať priamo v prevádzke, a to bez nároku na odplatu od Užívateľa, po celú prevádzkovú dobu a bez viazania odobratia použitých výrobkov určených na spätný odber na nákup Tovaru.

8.13 Poskytovateľ má právo kedykoľvek jednostranne započítať svoje splatné i nesplatné pohľadávky voči Užívateľovi na pohľadávky Užívateľa voči Poskytovateľovi.

8.14 Užívateľ nemá právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi na pohľadávky Poskytovateľa voči Užívateľovi. Uvedené ustanovenie sa neuplatní pri Zmluve uzavretej so Spotrebiteľom.

8.15 Užívateľ nemá právo postúpiť svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa. Uvedené ustanovenie sa neuplatní pri Zmluve uzavretej so Spotrebiteľom.

8.16 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo z týchto VP alebo aj celú Zmluvu postúpiť na tretiu osobu aj bez súhlasu Užívateľa.

8.17 Poskytovateľ má právo kedykoľvek meniť obsah IS bez predchádzajúceho oznámenia.

Článok 9 Ochrana osobných údajov

9.1 Ako Poskytovateľ spracuváva osobné údaje Užívateľov je popísané v sekcii Ochrana osobných údajov zákazníkov. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene v jeho osobných údajoch. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.

Článok 10 Zodpovednosť za škodu a náhrada škody

10.1 Otázky zodpovednosti za škodu a náhradu škody sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou, ako sú napr. živelné pohromy, prírodné udalosti, vojnové alebo teroristické udalosti, ani za výpadky služby spôsobené prerušením prívodu el. energie a pod.

10.3 Poskytovateľ nezodpovedá za služby poskytované ďalšími subjektmi, najmä prevádzkovateľmi platobných systémov alebo doručovateľov, ich kvalitu, kvantitu ani akékoľvek následky, ani za práva a povinnosti s týmito službami spojené, akcesorické, apod. okrem Zmluvy uzavretej so Spotrebiteľom.

10.4 Poskytovateľ nezodpovedá za správanie jednotlivých Užívateľov ani ich spôsob využívania IS, najmä takého, ktorý nie je v súlade s týmito VP, ani za škody a ujmu takto vzniknutú.

10.5 Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté výpadkami IS.

Článok 11 Spotrebiteľské dojednania

11.1 Ustanovenia tohto článku VP sa uplatňujú v prípade, že je Zmluva uzavretá so Spotrebiteľom dištančným spôsobom, t.j. bez súčasnej fyzickej prítomnosti Zmluvných strán, alebo mimo obchodných priestorov Poskytovateľa.

11.2 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu. K odstúpeniu do Zmluvy možno využiť formulár, ktorý je možné odoslať on-line a ktorého aktuálne znenie, je dostupné v IS TU. Ak nie je odkaz funkčný, možno k odstúpeniu využiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto VP. V takom prípade je nutné formulár odoslať v listinnej podobe. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak Spotrebiteľ v jej priebehu odoslal Poskytovateľovi oznámenia o tom, že od Zmluvy odstupuje. Vzorové poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy je prílohou Zmluvy a/alebo týchto VP, aktuálne znenie je dostupné v IS TU. 11.3 Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je:

11.3.1 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

11.3.2 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

11.3.3 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

11.3.4 predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

11.3.5 predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

11.3.6 vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal Poskytovateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Poskytovateľa u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

11.3.7 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

11.3.8 predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

11.3.9 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

11.4 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Zmluvy, vráti mu Poskytovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, resp. odo dňa vrátenia Tovaru Poskytovateľovi alebo preukázateľného odoslania Tovaru, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Spotrebiteľ môže v prípade odstúpenia oznámiť Poskytovateľovi číslo bankového účtu pre vrátenie Ceny za Tovar, na ktoré si uplatňuje prednostne vrátenie Ceny za Tovar. Takéto oznámenie bankového účtu zo strany Spotrebiteľa sa považuje za jeho súhlas s využitím iného spôsobu pre vrátenie Ceny za Tovar. Cena môže byť Poskytovateľom znížená v prípade splnenia zákonných dôvodov. V prípade ak nie je pri uzatváraní Zmluvy dohodnuté inak, Poskytovateľ vráti Spotrebiteľovi i náklady za dodaný Tovar vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania.

11.5 Užívateľ má právo v rámci lehoty na odstúpenie podľa 11.2 VP Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v „kamennom“ obchode, čo však nezakladá právo Užívateľa tovar začať používať. V prípade, že Užívateľ odstúpi od Zmluvy podľa 11.2 VP a vráti Poskytovateľovi Tovar použitý, poškodený alebo neúplný, resp. ak je jeho hodnota znížená v dôsledku zaobchádzania s Tovarom zo strany Užívateľa nad rámec odskúšania funkčnosti a vlastností Tovaru, má Poskytovateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu, resp. má Poskytovateľ nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru, o čom Poskytovateľ Užívateľa bezodkladne upovedomí.

Článok 12 Evidencia tržieb

12.1 Podľa ZoERP je Poskytovateľ povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo virtuálnej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí; uvedené sa nevzťahuje na predaj tovaru na dobierku.

12.2 Poskytovateľ je ďalej povinný po zaevidovaní tržby podľa ZoERP odovzdať Užívateľovi pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení ERP alebo VRP.

12.3 V prípade prerušenia prevádzky ERP je Poskytovateľ povinný vyhotoviť paragón v dvoch vyhotoveniach, z ktorých originál bez zbytočného odkladu odovzdá Užívateľovi.

12.4 Predávajúci vystavuje pokladničné doklady podľa ZoERP a poskytuje ich Užívateľom emailom či v papierovej podobe v závislosti na zvolenej platobnej metóde a spôsobe prepravy.

Článok 13 Darčekové certifikáty

13.1 Darčekové certifikáty sú ceninami vydávanými predávajúcim a uplatniteľnými len pri nákupe u predávajúceho. Kód na certifikáte slúži k technickému spôsobu realizácie ceniny. V prípade nedokončenia nákupu či odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote predávajúci môže vygenerovať kupujúcemu náhradný kód. Prípadným vygenerovaním nového kódu nedochádza ku strate ceniny.

Článok 14 Darčeky

14.1 Poskytovateľ stanovuje podmienky, za ktorých môže Užívateľ obdržať ako bonus darček zadarmo. O tejto skutočnosti Užívateľa Poskytovateľ primerane upovedomí.

14.2 Poskytovateľ nezodpovedá za vady darčekov.

14.3 Odstúpením od Zmluvy v zákonnej lehote 14 dní sa od počiatku ruší tiež nárok na darček zdarma. Užívateľ je povinný vrátiť darček spolu s Tovarom, pokiaľ bol súčasťou Ponuky.

Článok 15 Riešenie sporov a rozhodné právo

15.1 Vzťahy vyplývajúce z VP a zmlúv sa riadia slovenským právnym poriadkom.

15.2 Všetky spory medzi Zmluvnými stranami vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a bez zbytočných prieťahov.

15.3 Akékoľvek spory zo Zmluvy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom je možné riešiť i mimosúdne v súlade so zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v účinnom znení, a to prostredníctvom Orgánu dozoru alebo iným orgánom podľa uvedeného zákona (súkromné subjekty zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva).

15.4 Pre účely riešenia prípadných sporov medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom je možné využiť Platformu alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom: https://ec.europa.eu/…in/index.cfm?…

15.5 Ak strany nedôjdu k riešeniu podľa predchádzajúcich odsekov, môžu sa kedykoľvek obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie budú príslušné slovenské súdy, a to podľa bydliska Spotrebiteľa. Pokiaľ bude vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzťahom medzi podnikateľmi, potom sa strany dohodli, že miestne príslušným súdom je miestne príslušný súd podľa sídla Poskytovateľa.

Článok 16 Záverečné ustanovenia

16.1 Dojednanie v Zmluve má prednosť pred dojednaním vo VP, ak by však akékoľvek dojednanie v Zmluve bolo neplatné alebo nevymáhateľné, užije sa dojednanie VP namiesto tohto dojednania v Zmluve.

16.2 Ak Poskytovateľ realizuje akúkoľvek akciu (najmä propagačnú, promočnú alebo marketingovú akciu), ktorá má alebo bude mať vlastné podmienky, majú podmienky akcie prednosť pred podmienkami v týchto VP, ak by však akékoľvek dojednanie z podmienok akcie bolo neplatné alebo nevymáhateľné, užije sa dojednanie VP namiesto tohto dojednania z tejto konkrétnej akcie. Akcia môže byť obmedzená časovo a / alebo množstvom predaného Tovaru, prípadne môže mať aj iné ďalšie podmienky a obmedzenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek zrušiť.

16.3 Ak VP hovoria o škode, myslí sa týmto ujma vrátane jednotlivých nárokov, z ktorých sa táto skladá.

16.4 Zmluvné strany vylučujú možnosť prijatia ponuky s dodatkom alebo odchýlkou, takéto prijatie je vždy považované za novú ponuku.

16.5 Do platných VP možné nahliadať v IS.

16.6 Akákoľvek komunikácia, najmä oznámenia, výzvy, upomienky, obchodné oznámenie, reklamné akcie a ďalšie propagačné správy bude medzi Stranami prebiehať najmä elektronicky, t.j. predovšetkým prostredníctvom IS, ak bude takú funkcionalitu umožňovať, a ďalej prostredníctvom emailu alebo SMS alebo iným vhodným spôsobom.

16.7 Ukončením trvania Zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti Zmluvných strán VP, ktoré musia pretrvať až do ich uspokojenia, najmä pohľadávky Poskytovateľa voči Užívateľovi a iné záväzky Užívateľa, najmä sankčné nároky Poskytovateľa ako aj Užívateľa

16.8 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto VP alebo Zmluvy ukážu ako neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť Zmluvy alebo VP ako celku. Zmluvné strany dohodnú nové ustanovenia, ktoré nahradia súčasné ustanovenia a ktoré budú čo najlepšie zodpovedať pôvodnému účelu.

16.9 Neoddeliteľnú súčasť VP tvoria tieto prílohy:

16.9.1 Príloha č. 1 Informácie poskytované Spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy prostriedky komunikácie na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa a Poučenie o práve Spotrebiteľa na odstúpenie;

16.9.2 Príloha č. 2 Reklamačný poriadok;

16.9.3 Príloha č. 3 Formulár pre odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostriedkami komunikácie na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Predajcu.

16.10 Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.03.2018.